Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).


zwołuję
VIII sesję Rady Gminy Fajsławice
na 1 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje o pracach komisji rady.
4. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:


    a. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Fajsławice na lata 2019-2021
    b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Fajsławice na lata 2019 – 2022
    c. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice, realizujących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo
    d. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Fajsławice
   e. w sprawie uchwalenia Regulaminu Centrum promocji produktu lokalnego–targowiska gminnego w Fajsławicach „Mój Rynek”, zlokalizowanego w miejscowości Boniewo
     f. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fajsławice.


7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).
zwołuję


VII sesję Rady Gminy Fajsławice
na 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice


Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacja Wójta o wydatkach związanych z wypłatą nauczycielom jednorazowych wydatków uzupełniających za 2018r
6. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
    a) w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXI/130/09 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Fajsławice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
    b) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fajsławice w 2019 roku
    c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fajsławice
    d) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
    e) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
     f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach informuje, że zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej będą odbywać się w dniach 25-27 lutego 2019r., w godz. 8.00 - 12.00, w świetlicy szkolnej.

Do zapisów niezbędny jest dokument potwierdzający  PESEL dziecka oraz zaświadczenie/orzeczenie o stanie zdrowia dziecka, jeżeli takie posiada.

A. Granat

Ogłoszenie

naglowek

 

Nabór uczestników do projektu
pn. „Aktywni i samodzielni” na 2019 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach ogłasza nabór uczestników do udziału
w projekcie pn. „Aktywni i samodzielni”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rekrutacja trwa do 29 marca 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej zamieszkujących na terenie gminy Fajsławice.

Grupą docelową są osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (pozostające bez zatrudnienia).

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno – zawodowej.

  1. Trening kompetencji osobistych
  2. Trening kompetencji życiowych
  3. Zajęcia psychoruchowe
  4. Trening pracy
  5. Kursy zawodowe
  6. Staże zawodowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Fajsławicach  tel. (81) 585 30 65.

Sołtysi wybrani

Czas wyborczy w sołectwach gminy Fajsławice dobiegł końca. W większości wsi sołtysi utrzymali swoją funkcję, pięć sołectw natomiast wybrało nowych reprezentantów, a jedna z wsi także radę sołecką. Na uwagę zasługuje wysoka frekwencja mieszkańców na zebraniach wiejskich w większości sołectw.

Czytaj więcej: Sołtysi wybrani

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że od dnia 01.01.2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ale również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej rodziny przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach w godzinach pracy OPS (tj. w poniedziałek: 8:00-16, wtorek-piątek: 7:30-15:30).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 5853065.

A. Granat

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Krasnostawskiego

Dnia 6 lutego 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Krasnostawskiego. W spotkaniu, które poprowadził Wójt Gminy Fajsławice Janusz Pędzisz, wzięli udział starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Witold Boruczenko, a także zastępca burmistrza Krasnegostawu Wojciech Kaczmarczyk oraz wójtowie gmin. Urząd Marszałkowski reprezentowali zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Michał Suchodolski i Ewelina Bartkowska. W spotkaniu uczestniczyły również osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Czytaj więcej: Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Krasnostawskiego

Zabezpiecz gospodarstwo przed ASF

Dnia 5 lutego 2019r. odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do hodowców trzody chlewnej z terenu naszej gminy.

W spotkaniu, które poprowadził zastępca wójta gminy Fajsławice – Mieczysław Paluch, wzięli udział Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Wiński ora dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Odyniec. Obecni byli również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: zastępca kierownika Arkadiusz Mąka i naczelnik Wydziału Rejestracji Zwierząt – Renata Repeć, a także Powiatowy Lekarz Weterynarii Małgorzata Kalinowska i kierownik zespołu ds. zdrowia zwierząt – dr Sławomir Cichosz. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentował Andrzej Zaborowski.

Czytaj więcej: Zabezpiecz gospodarstwo przed ASF

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd