Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję
XXVIII sesję Rady Gminy Fajsławice na dzień 30 marca 2017r. (czwartek) o godz.13.00
w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice
Proponuję następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacje o pracach Komisji Rady.
5.Informacje o bieżącej pracy Wójta.
6.Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Fajsławice
- w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej własnością Gminy Fajsławice,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,
- w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
- w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,
- w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
8.Wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekty uchwał

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Losowanie uczestników z listy rezerwowej

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, świetlica wiejska (dawna sala kina), odbędzie się losowanie uczestników z listy rezerwowej do projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL.

W losowaniu wezmą udział jedynie zgłoszenia z listy rezerwowej, tj. te, które zostały złożone w terminie od 14 do 16 marca 2017 roku.

Wszystkie osoby z listy rezerwowej, zostaną poinformowane pisemnie o wynikach losowania.

Nabór zgłoszeń na listę rezerwową – kolektory słoneczne i pompy ciepła

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w terminie od 14 do 16 marca 2017 roku w godz. 8.00-15.00 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, pok. 5, prowadzony będzie nabór zgłoszeń na listę rezerwową o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) należy składać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Deklaracje złożone w inny sposób lub poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Kolejność zgłoszeń na listę rezerwową nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu!

Zgłoszenie musi spełnić wymogi określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także kryteria narzucone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (w tym zapisy określone we wniosku o dofinansowanie projektu).

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu, na terenie Gminy Fajsławice w ramach projektu zrealizowanych zostanie:

-         241 instalacji kolektorów słonecznych, w tym 147 instalacji 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 litrów oraz 94 instalacje 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 litrów;

-         146 pomp ciepła do CWU.

Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, wezmą udział w projekcie jedynie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie.

Wybór uczestników do projektu nastąpi w drodze losowania. Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Fajsławice www.fajslawice.eu

Przykładowo: gdy zrezygnuje lub wykluczona zostanie z udziału w projekcie osoba zapisana na instalację składającą się z 2 paneli solarnych, z listy rezerwowej wybrane zostaną wyłącznie zgłoszenia na 2 panele solarne i spośród nich wylosowane zostanie zgłoszenie na taki sam rodzaj instalacji.

Wylosowany z listy rezerwowej Uczestnik, na wezwanie Gminy Fajsławice, we wskazanym terminie zobowiązany będzie do podpisania umowy wewnątrzprojektowej i wpłaty całości wkładu własnego na określony w umowie rachunek Urzędu Gminy Fajsławice.

 Nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty i/lub nie dostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie i określonej wysokości, będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w projekcie.

Dokumenty, które należy złożyć, aby ubiegać się o uczestnictwo w projekcie:

  1. Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie.
  2. Załącznik nr 1 - zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych

lub

Załącznik nr 2 - zakup i montaż instalacji pomp ciepła;

3. Umowa użyczenia (należy złożyć 2 egzemplarze – oryginały).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107 oraz w linku poniżej:

http://www.fajslawice.eu/504-informacja-dotyczaca-projektu-instalacje-solarne-oraz-pompy-ciepla-do-cwu-jako-zrodlo-energii-odnawialnej-w-gminie-fajslawice-4-1-rpo-wl

OSTRZEŻENIE!!!

Informujemy, że w ramach projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”, w ramach którego montowane będą kolektory słoneczne i pompy ciepła, nie są prowadzone żadne wizje lokalne i nie są pobierane, żadne dodatkowe opłaty (poza tymi wynikającymi z umowy).

Ostrzegamy przed nieuczciwymi osobami podającymi się za współpracowników Urzędu Gminy lub za pracowników firmy wykonawczej, które informują o wizjach lokalnych przeprowadzanych pod kątem instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.

Wszelkie działania prowadzone w ramach projektu, będą ogłaszane na stronie internetowej Gminy Fajsławice, a osoby uprawnione do podejmowania jakichkolwiek działań w ramach projektu, będą posiadały stosowne upoważnienia.

Prosimy zachować szczególną czujność i ostrożność.

Wójt Gminy Fajsławice

/-/ Tadeusz Chruściel

Informacja

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

INFORMUJE

Od godz. 16:00 dnia 1 marca 2017 r. (środa) do godz. 16:00 dnia 3 marca 2017 r. (piątek) nie będzie można korzystać z parkingu przy Urzędzie Gminy Fajsławice z powodu prac porządkowych.

Informacja

URZĄD GMINY W FAJSŁAWICACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI DOT. ILOŚCI UTRZYMYWANIA DROBIU ZA POŚREDNICTWEM UG MOŻNA ZGŁASZAĆ DO DNIA 27 LUTEGO 2017 R.

PO TYM TERMNIE ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE LUB TELEFONICZNIE TELEFON 82 576 31 59.

Sporządziła: A. Rozwałka.

Droga do sukcesu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

ulotka str1

ulotka str2

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję

XXVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 20 lutego 2017r. (poniedziałek) o godz.13.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacje o pracach Komisji Rady.
  4. Informacje o bieżącej pracy Wójta.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fajsławice.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekty uchwał

Informacja dotycząca projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL

Informujemy, że zgodnie z punktem I, podpunkt 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, regulamin ten uległ zmianie.

Wykaz zmian wraz z ich uzasadnieniem zaprezentowano w tabeli.

Zamieszczamy również ujednoliconą treść Regulaminu po zmianach.

Our website is protected by DMC Firewall!