Aktualności

BUDOWA TARGOWISKA NA BONIEWIE

       Planowana inwestycja pn. „Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej ma na celu utworzenie obiektu służącego promocji lokalnych produktów z Gminy Fajsławice, promowaniu Gminy Fajsławice oraz jej największych walorów jakimi jest produkcja rolnicza i gospodarcza. Produkt lokalny to wyrób lub usługa produkowana w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska z surowców lokalnie dostępnych. Promocja produktów lokalnych naszej gminy przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie, zapewniając pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. Dzięki utworzeniu targowiska lokalnego w naszej gminie poprawi się poziom identyfikacji obszaru Gminy Fajsławice, a dzięki temu wzrośnie zainteresowanie naszym regionem, co będzie miało wpływ na rozwój turystyki wiejskiej, wzrost liczby konsumentów i rolników wytwarzających produkty żywnościowe, a co za tym idzie pojawienie się w przyszłości wielu nowych miejsc pracy dla osób szukających zatrudnienia.

Realizacja inwestycji będzie przebiegać na działce nr 477 położonej w miejscowości Boniewo, w ramach której zostanie przebudowany budynek po byłej szkole gminnej, oraz zostanie zagospodarowany plac boiska obok szkoły.

W ramach inwestycji zaplanowano utworzenie całorocznego targowiska o powierzchni ok. 890m², w tym część zadaszona wynosi 454,08 m² z:

           - wiatami targowymi - 7 sztuk (426,58 m²)

            - domkami handlowymi - 5 sztuk (27,5 m²),

Budynek szkoły zostanie przebudowany i przystosowany na cele promocji lokalnych produktów.

Targowisko będzie spełniało warunki określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. (poz. 1230).

Planowane prace:

W ramach prac zaplanowano wykonanie:

- dobudowy tarasu niezadaszonego do budynku,

- częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- wydzielenia ścianek w pomieszczeniu na sanitariaty,

- przebudowy budynku wewnątrz; budowy węzłów sanitarnych,

- podłóg i schodów płytkami ceramicznymi,

- docieplenia budynku – planuje się docieplenie budynku metodą mokrą lekką z zastosowaniem styropianu.

Sytuacja i lokalizacja:

Wejście i wjazd na działkę usytuowany jest od strony południowo-zachodniej z drogi krajowej nr 17 z dojazdem utwardzonym. Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągowe z istniejącego wodociągu gminnego, instalacje kanalizacyjne, instalacje energetyczne oraz w instalacje telekomunikacyjne. Do budynku prowadzi dojście i dojazd nieutwardzoną nawierzchnią. Wykonanie wjazdu oraz parkingów to elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania targowiska. Teren działki posiada trwałe ogrodzenie.

Budynek jest II-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze stropodachem z płyt prefabrykowanych o rozpiętości 1,8m z dachem jedno i dwuspadowym, pokrytym blachą. Budynek jest murowany z kamienia i cegły, ocieplony supremą.

 Stan techniczny budynku ocenia się na dobry dlatego też zdecydowano o zagospodarowaniu budynku na w/w cele. Na parterze budynku w ramach przebudowy zostanie utworzona m.in. sala promocji o powierzchni 75,31m².

            W ramach wykonania inwestycji targowisko zostanie utworzone pod nazwą „Mój Rynek” i będzie zaopatrzone w unijne loga produkcji ekologicznej służące promocji lokalnych produktów.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym i wyjątkowym w życiu każdej placówki oświatowej. W Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich ten dzień był okazją do spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli urzędu gminy w Fajsławicach a także emerytowanych nauczycieli.

W trakcie uroczystej akademii przygotowanej pod kierunkiem Piotra Lipko dzieci z każdej klasy słowami wierszy i piosenek wyrażały wdzięczność swoim wychowawcom oraz pozostałym nauczycielom za ich pracę, poświęcenie, uśmiech i życzliwość.

            Podziękowania i życzenia złożył także dyrektor Marian Bogusz, który wręczył nagrody części grona pedagogicznego. Następnie głos zabrali pan Tadeusz Chruściel oraz pan Grzegorz Lipa, którzy w imieniu władz gminy w miłych słowach docenili pracę dyrekcji, nauczycieli
i pracowników naszej szkoły życząc również dalszych sukcesów, wytrwałości i radości
z wykonywanej pracy.

foto 13

foto 3

foto 9

 

Komunikat w sprawie legalizacji drewna

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Krasnymstawie, informuje, że ze względu na sprawy organizacyjne dyżury pełnione przez pracowników starostwa związane z legalizacją drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa są zawieszone aż do odwołania.

Zawiadomienie właściciela lasu o zamiarze pozyskiwania drewna (wnioski) należy składać
w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie w pok. 115

Osoba odpowiedzialna za legalizację drewna – inspektor Aleksander Fyk Tel. 82-576-72-87 wew. 150

Osoba koordynująca gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – inspektor Małgorzata Bąk Tel. 82-576-72-87 wew. 150

100-lecie naszej mieszkanki

      Dnia 11 października 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie z panią Genowefą Kosierb z Fajsławic, która obchodziła rocznicę swoich setnych urodzin. Spotkanie odbyło się w domu pani Genowefy, a zaproszeni goście zostali miło przywitani przez panią Genowefą wraz z jej rodziną.
     Serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dwustu lat życia złożyli pani Genowefie: pan Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, pani Ewelina Rudy – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pan Zbigniew Twaróg – Kierownik KRUS, pan Tomasz Dzirba - Specjalista ds. prewencji i rehabilitacji, pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, oraz pani Alfreda Adamiak – Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Fajsławicach. Jubilatka otrzymała kwiaty oraz list gratulacyjny uznania za zasłużony wiek.
     Pani Genowefa zapytana co jest najważniejsze w życiu odpowiedziała, że zdrowie, rodzina oraz praca, bo dzięki tym wartościom, dla niej najważniejszych dożyła tak pięknego wieku. - W tym roku nie bardzo udało mi się wychodzić na spacer ponieważ była brzydka pogoda, ale rok temu przeszłam aż trzy razy wkoło domu. – dodała z uśmiechem.
    Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani Genowefie dużo zdrowia na kolejne lata, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami życia codziennego, oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

P1060259

P1060263

P1060270

P1060274

Informacja z losowania kolejności montażu pomp ciepła i kolektorów

Informujemy, że w dniu 12 października 2017r w Urzędzie Gminy Fajsławice w obecności Radnych, odbyło się losowanie kolejności montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w poszczególnych miejscowościach Gminy Fajsławice.

Kolejność montażu kolektorów słonecznych przedstawia się następująco:

 1. Wola Idzikowska,
 2. Siedliska Pierwsze,
 3. Bielecha,
 4. Ignasin,
 5. Ksawerówka,
 6. Fajsławice,
 7. Boniewo,
 8. Suchodoły,
 9. Kosnowiec,
 10. Dziecinin,
 11. Siedliska Drugie,
 12. Marysin

Do końca br. zaplanowano montaż 50 szt. kolektorów słonecznych.

 Kolejność montażu pomp ciepła przedstawia się następująco:

 1. Dziecinin,
 2. Boniewo,
 3. Kosnowiec,
 4. Wola Idzikowska,
 5. Fajsławice,
 6. Ignasin,
 7. Bielecha,
 8. Suchodoły,
 9. Siedliska Drugie,
 10. Ksawerówka,
 11. Marysin,
 12. Siedliska Pierwsze.

Do końca br. zaplanowano montaż 50 szt. pomp ciepła.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie przekazał dokumentację projektową
do Urzędu Gminy Fajsławice, opracowany przez Zakład Usług Budowlano – Drogowych „DROGBUD”, w ramach którego zostanie zrealizowany projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem”. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w dniu 13 października 2017 r.

Zakres prac jakie zostaną wykonane w ramach projektu obejmuje:

- przebudowę nawierzchni drogi powiatowej o szerokość jezdni 5,50 m,

- wykonanie poboczy gruntowych - 2 x 1,00 m

- budowę chodnika po jednej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,

- wykonanie rowu odwadniającego,

- wykonanie zjazdów wspólnych do posesji,

- wykonanie przepustów z blach stalowych pod zjazdami do posesji.

Przebudowa zostanie wykonana na istniejącym odcinku drogi asfaltowej. W ramach prac zostanie wykonane:

 • wzmocnienie nawierzchni istniejącej konstrukcji drogi powiatowej

- istniejące podłoże gruntowe,

- 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

 • wykonanie nawierzchni istniejącego podłoża gruntowego

           - 4 cm warstwy ścieralnej

- 4 cm warstwy wiążącej,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/32 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie,

           - 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

          - 10 cm warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego

           - istniejące podłoże gruntowe,

 • wykonanie chodnika:

- 6 cm kostki brukowej betonowej szarej

- 3 cm podsypki cementowo – piaskowej 1:4

- 15 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa,

- 10 cm warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego,

 • wykonanie odwodnienia:

- wymiary rowu odwadniającego: szerokość dna rowu – 3,0m, głębokość rowu – min. 1,5m, nachylenie skarp – 1:1, umocnienie dna i skarp płytami krata w rejonie przepustów

- wymiary przepustu pod zjazdami: 4,50x1,58m, przekrój w świetle 5,66m².

Na odcinku projektowanego wykonania chodnika przewidziano zamontowanie lamp oświetleniowych, które poprawią widoczność na danym odcinku drogi.

Istniejący pas zieleni zostanie odtworzony poprzez obsianie trawą w miejscach wskazanych w dokumentacji fotograficznej.

            Inwestycja przebudowy drogi przyczyni się do poprawy parametrów technicznych
i eksploatacyjnych danego odcinka drogi, oraz będzie miała wpływ na komfort jazdy
i bezpieczeństwo kierowców. Dzięki zmianie nawierzchni, wyodrębnieniu pobocza oraz wykonaniu chodnika znacząco poprawi się jakość istniejącej infrastruktury.

            Projekt zostanie zrealizowany w ramach porozumienia z Zarządem Dróg w Krasnymstawie, a Gminą Fajsławice w stosunku 50% do 50%. Na rok 2017 przewidziano kwotę 400.000,00 zł.

Plan sytuacyjny

101-lecie mieszkanki Gminy

W dniu 9.10.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 101-wszej rocznicy urodzin pani Karmińskiej Florentyny z Woli Idzikowskiej .

Zaproszeni goście zostali miło przywitani w domu pani Florentyny, gdzie jubilatka wraz z najbliższą rodziną czekała siedząc sobie wygodnie w fotelu z uśmiechem na ustach.

Serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz kolejnych lat życia złożyli pan Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, pani Ewelina Rudy – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, oraz pani Alfreda Adamiak – Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Fajsławicach. Jubilatka otrzymała kwiaty oraz list gratulacyjny uznania za zasłużony wiek.

W trakcie spotkania pan Wójt zapytał panią Florentynę o receptę na tak długie życie, z uśmiechem odpowiedziała, że najważniejsza jest modlitwa i wiara w Boga, bo to on decyduje o naszym losie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy Pani Florentynie dużo zdrowia na kolejne lata, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami życia codziennego, oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.

P1060243

P1060246

P1060253

Podpisanie umowy na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła CWU na terenie Gm iny Fajsławice

Informujemy, że w dniu 18 października zostanie podpisana umowa na Dostawę i montaż in stalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła  CWU  na terenie Gminy  Fajsławice. Zgodnie z umową do końca roku wybrane firmy mają wykonać łącznie 100 instalacji.

Decyzją Rady Gminy Fajsławice instalacja urządzeń odbywać się będzie w miejscowościach według kolejności losowanej w dniu 12 października.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły

Planowana inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły” będzie współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

            Zadanie będzie wykonane na odcinku drogi gminnej nr 109621L od długości
0,200 km (od km 0+582 do km 0+782) położonej w wąwozie lessowym w miejscowości Suchodoły na działce o nr ewid. 2745. Ze względu na wieloletnią eksploatację drogi oraz niekorzystne działanie warunków atmosferycznych stan nawierzchni uległ znacznemu uszkodzeniu, czyniąc drogę okresowo trudno przejezdną szczególnie w porach deszczowych. Obecny stan nawierzchni w pewnym stopniu powoduje zwiększoną awaryjność sprzętu rolniczego oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.   

            W celu poprawy przejezdności drogi zaplanowana jest inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L”, w ramach której wykonane zostaną prace:

- wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych 0,200 km,

- wykonanie profilowania istniejącej przebudowy z kruszywa łamanego, wykonywane mechanicznie (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie – 6 cm grubości po zagęszczeniu (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dola o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm (dł. 200 m szer. 4,5 m) 900m²

- ręczne plantowanie poboczy 200m (0,5 m + 0,5 m).

             Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na: 125.572,18 zł, natomiast dofinansowanie jakie Gmina Fajsławice otrzymała ze środków MSWiA wynosi 80% kwoty całkowitej zadania, tj. 95.765,00 zł, a kwota 29.807,18 zł to wartość jaką dokłada Gmina Fajsławice.

Our website is protected by DMC Firewall!