Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach poszukuje osób niepełnosprawnych zainteresowanych udziałem w projekcie „Aktywni i Samodzielni”.

naglowek

Gmina Fajsławice / Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach we współpracy
z Powiatem Krasnostawskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie

realizuje w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa : 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.1 Aktywne włączenie

Projekt: „Aktywni i samodzielni”

Okres realizacji projektu :od  01.02.2018 r.  do  31.01.2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej zamieszkujących na terenie Gminy Fajsławice.

Grupą docelową są osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (pozostające bez zatrudnienia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Fajsławicach  tel. (81) 585 30 65

Projekt ten kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie wystawione przez ZUS, KRUS lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców tutejszej gminy,   pozostających bez pracy, nie posiadających gospodarstwa rolnego.

Udział w projekcie daje możliwość odbycia szkoleń zawodowych , kursu prawa jazdy , oraz po ukończeniu szkolenia możliwość odbycia stażu zawodowego.

Rekrutacja trwa do 10 marca 2018r.

Więcej informacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach lub pod numerem telefonu 815853065 w godz.7-15

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek) z powodu prac konserwatorskich mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Ignasin.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (również dzierżawionych).

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie z zakupu ON za okres od dnia 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Limit ustala się jakokwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2018 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2 2018 r. wynosi 1.00 zł. na litr oleju.

Wnioski przyjmowane są w UG Fajsławice - pokój nr 8 w godz. 7-15, tel. 81 585 30 60.

 

Druk wniosku

Our website is protected by DMC Firewall!