BUDOWA I REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY FAJSŁAWICE W ROKU 2011

1.Remont drogi gminnej - gruntowej Nr 109607 L relacji Wola Idzikowska - Zosin, w Zosinie o łącznej długości 489,00 mb, polegający na wykonaniu podłożkonstrukcyjnego z kruszywa naturalnego, na którym położono dwie warstwy, wyrównawczą i ścieralną wykonane z masy asfaltowej.

 Całkowity koszt remontu wyniósł 158759.20 zł.

Remont finansowany był w 100 % ze środków MSWiA.

 2.Modernizacja drogi gminnej Nr 109602 L relacji Fajsławice - Suchodoły–Siedliska o łącznej długości 900,00 mb, polegająca na uzupełnieniu kruszywem istniejących w jezdni ubytków, spękań podłużnych i poprzecznych oraz skropieniu asfaltem.

Całkowity koszt remontu wyniósł 51236,39 zł.

Remont finansowany był w 80% przez Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, pozostałe środki własne Gminy Fajsławice.

 

3.Remont drogi gminnej – gruntowej Nr 109633 L relacji Siedliska Drugie –Marysin o łącznej długości 229,00 mb, polegający na ułożeniu na podsypce piaskowej płyt żelbetowych o szerokości 1,0 mb i długości 3,0 mb.

 Całkowity koszt remontu wyniósł 129150,00 zł.

Inwestycja finansowana była w 100% ze środków MSWiA.

 

4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 3124 L relacji Fajsławice Ksawerówka, na odcinku Fajsławice – Siedliska Pierwsze o łącznej długości 3, 470 km, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z nowo wybudowanymi zjazdami i rowami odpływowymi , które dodatkowo zostały wyłożone płytami ażurowymi.

 Całkowity koszt inwestycji wynosi 5 336 546,36 zł, z czego 2 700 000 zł poniesione zostało w 2010 roku oraz 2 636 546,36 zł w roku 2011.

Kwota 4 509 381,67 zł, stanowiąca 84,5% wartości zadania sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej Gmina Fajsławice udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 210 711,08 zł oraz z budżetu Gminy na rok 2011 w wysokości 205 793,32 zł, łącznie w obydwu latach: 416 504,40. Ponadto dodatkowo Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na rok 2010, w wysokości 2135,00 zł, na sfinansowanie 50% kosztów wykonania dokumentacji projektowej koniecznej na usunięcie kolizji energetycznej.

 

5.Remont drogi powiatowej Nr 2116 L Gardzienice – Suchodoły, polegający na wyrównaniu istniejących ubytków i spękań podłużnych i poprzecznych w jezdni masą asfaltową.

 Ogólna wartość kosztorysowa remontu wynosi 100 000, 0 zł, z tego Gmina Fajsławice udzieliła Powiatowi pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na rok 2011, kwotę 50 000,00zł, stanowiącą 50% planowanego zadania inwestycyjnego.

 

6.Remont drogi gminnej – gruntowej Nr 110014L w Boniewie , na odcinku o długości 350,00mb, położonym w wąwozie przez który przebiega droga. Zadanie to zrealizowane zostało pod nazwą „zabezpieczenie przeciwerozyjne dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Boniewo”, które polegało na ułożeniu na dnie wąwozu, na podsypce piaskowej i częściowo cementowej, płyt drogowych - żelbetowych wraz żelbetowymi korytkami ściekowymi przeznaczonymi na odprowadzanie wód opadowych.

    Ogólna wartość kosztorysowa robót wynosi: 172 393,73 zł.

     Przedsięwzięcie finansowane w 100% przez środki otrzymane z MSWiA.

 

7.Remonty cząstkowe dróg gminnych tłuczniem dolomitowym.

 W 2011 roku zakupiono w dwóch transzach (240 t i 151 t), łącznie 391 ton kruszywa łamanego – dolomitowego o frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remont istniejących, gruntowych dróg gminnych. Roboty remontowe polegające na rozprowadzeniu i ułożeniu na drogach tłucznia, wykonywali sami mieszkańcy gminy, zakup i transport na miejsce zapewniła gmina.

             Łączna wartość zakupu tłucznia wyniosła: 23 069,00 zł.  

8. Infrastruktura drogowa.

       Przy drogach gminnych w Fajsławicach, wykonano dwie zatoki autobusowe z kostki brukowej dla samochodów szkolnych dowożący dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum        w Fajsławicach. Jedną przy drodze gminnej Nr 109744L, przy szkole, drugą wraz z przystankiem i utwardzeniem terenu kostką brukową o pow. 20,19 m 2 przy drodze gminnej Nr 109613L w Boniewo. Przy drodze krajowej Nr 17 w m. Boniewo – Ignasin, przy istniejących zatokach autobusowych wykonano utwardzenie terenu o łącznej pow. 20 m 2, na którym zamontowano dwie wiaty przystankowe, stalowe, częściowo przeszklone.          Ponadto w m. Boniewo na końcu drogi powiatowej Nr 2118L wykonano z płyt żelbetowych – drogowych nawrót dla autobusu szkolnego, o łącznej powierzchni 30 m2.

       Ogólna wartość w/w robót wyniosła: 39 800,00 zł

   ŁĄCZNE NAKŁADY W ROKU 2011 NA BUDOWĘ, REMONTY DRÓG GMINNYCH, RAZEM Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ DOTACJAMI DO DRÓG POWIATOWYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ TEREN GMINY FAJSŁAWICE    

   WYNIOSŁY: 830 201,64 ZŁ.


SPORZĄDZIŁ:

H. GRUDZIEŃ

SPECJALISTA

DS. BUDOWNICTWA,

I DROGOWNICTWA

DMC Firewall is a Joomla Security extension!