ŚMIECI - INFORMACJA

 

Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

 EKO – KRAS Sp. z o.o.

ul. Graniczna 3  

23 – 210 Kraśnik,

Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 

                                               OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

Obowiązkiem każdego z mieszkańców było złożenie do Wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 01.07.2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego dnia będą obowiązywać nowe warunki gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

                                               SEGREGACJA ŚMIECI

Segregacja polegać będzie na rozdzieleniu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Do śmieci segregowanych zaliczamy:

- szkło

- papier i tektura

- tworzywa sztuczne (pet, plastik) 

- metale

- opady pozostające po segregacji

Wszystkiego rodzaju pojemniki na śmieci dostarczy firma która wygrała przetarg.  Do tych pojemników będą się zaliczać:

1. dla nieruchomości deklarujących śmieci segregowane:

- 4 worki + pojemnik 120 l. - nieruchomość licząca do 5-ciu osób włącznie,

- 8 worków + pojemnik 240 l. – nieruchomość licząca powyżej 5-ciu osób

2. dla nieruchomości deklarujących śmieci niesegregowane :

- pojemnik 120 l. – przy nieruchomości liczącej do 5-ciu osób,

- pojemnik 240 l. – przy nieruchomości liczącej powyżej 5-ciu osób.

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Punkt selektywnej zbiórki zlokalizowany będzie w miejscowości Suchodoły przy remizie OSP.

Do tego punktu dostarczamy:

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble,

- zużyte opony,

- materiały rozbiórkowe i budowlane,

- popiół,

- przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady niebezpieczne jak np.: puszki po farbach (olejnych), gaśnice samochodowe, opakowania po środkach ochrony roślin, pudełka i worki po nawozach, strzykawki i zużyte igły, itp.

 

                                                           MYĆ CZY NIE MYĆ?

Formalnie odpadów zbieranych selektywnie nie trzeba myć, aczkolwiek należy opróżnić wszystkie opakowania z zawartości.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!