ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVI sesję Rady Gminy Fajsławice

na środę 30 października 2013 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Fajsławice,

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok,

- w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok,

- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Fajsławice na 2014 rok,

- w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

8.      Wolne wnioski i informacje.

9.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


Our website is protected by DMC Firewall!