ZAPROSZENIE NA SESJĘ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek 29 listopada 2013 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice.

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług.

- w sprawie przystąpienia gminy Fajsławice do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza”

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

8.      Stanowisko Rady Gminy Fajsławice w sprawie zmian w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik


 

Our website is protected by DMC Firewall!