Informacja

Informuję, że Urząd Gminy zamierza przystąpić do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice. Zmiany te będą dotyczyć terenów budowlanych, szeroko rozumianych usług i zalesień.

W związku z tym wszyscy zainteresowani przekształceniem swoich działek proszeni są o składanie stosownych wniosków do dnia 15 maja 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Fajsławicach.

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

- przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany,

- określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek,

- kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 Informujemy, że wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

                                                                                     Red.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!