Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).
zwołuję


VII sesję Rady Gminy Fajsławice
na 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 13.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice


Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.
4. Informacje o pracach komisji rady.
5. Informacja Wójta o wydatkach związanych z wypłatą nauczycielom jednorazowych wydatków uzupełniających za 2018r
6. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
    a) w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXI/130/09 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Fajsławice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
    b) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fajsławice w 2019 roku
    c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fajsławice
    d) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
    e) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
     f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

DMC Firewall is a Joomla Security extension!