ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - NABÓR ZGŁOSZEŃ w dniach: 28.08-02.09.2019r.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Fajsławice zamierza przystąpić do nowej edycji projektu polegającego na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych.

UWAGA! Projekt będzie realizowany przez Gminę Fajsławice wyłącznie w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

W ramach projektu będzie można wykonać jedną z niżej wymienionych instalacji:

  • instalację fotowoltaiczną wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • instalację kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • instalację pompy ciepła do CWU wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • instalację kotła na biomasę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Fajsławice, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców.

Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej.

Nie dopuszcza się montażu instalacji na gruncie i/lub na budynkach gospodarczych.

 

Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

Przykładowe SZACUNKOWE koszty wykonania poszczególnych instalacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj instalacji

SZACOWANA wartość netto

SZACOWANA wartość brutto

SZACOWANY wkład własny mieszkańca

Instalacja fotowoltaiczna

2,2 – 2,4 kW

12 000,00 zł

12 960,00 zł

5 160,00 zł

2,8 – 3,0 kW

15 000,00 zł

16 200,00 zł

6 450,00 zł

3,5 – 3,7 kW

17 000,00 zł

18 360,00 zł

7 310,00 zł

Kolektory słoneczne

2 panele z zasobnikiem

10 000,00 zł

10 800,00 zł

4 300,00 zł

3 panele z zasobnikiem

11 000,00 zł

11 880,00 zł

4 730,00 zł

Kocioł na biomasę

15 kW

15 000,00 zł

16 200,00 zł

7 950,00 zł

20 kW

16 000,00 zł

17 280,00 zł

8 480,00 zł

25 kW

17 000,00 zł

18 360,00 zł

9 010,00 zł

Pompa ciepła CWU z zasobnikiem

10 000,00 zł

11 340,00 zł

4 515,00 zł

UWAGA! Wysokość partycypacji uczestnika w kosztach może ulec zmianie i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy projektu przez Gminę Fajsławice. Natomiast ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność przez IOK.

 

Ewentualna realizacja projektu planowana jest na lata 2020-2022, z tym że uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w III kwartale 2020 roku.

Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości deklaracji zgłoszeniowej do udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z załącznikami:

W przypadku budynków w budowie, gdy mieszkaniec nie posiada jeszcze faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, należy podać planowane zużycie energii elektrycznej w wymiarze rocznym.

Deklaracje niekompletne lub złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub złożone poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników są dostępne na naszej stronie internetowej www.fajslawice.eu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:

w Sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

w terminie od 28 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

w dniach i godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30).

 

UWAGA! Kolejność złożenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!