Zawiadomienie

Fajsławice, dn. 20 stycznia 2020r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.).


zwołuję
XVIII Sesję Rady Gminy Fajsławice
na 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje o pracach komisji Rady Gminy Fajsławice i przedstawienie planów pracy na 2020r.
5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
   a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”,
    b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Fajsławice na rok 2020,
    c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Fajsławice na rok 2020,
    d) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Fajsławice instrumentem płatniczym,
    e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    f) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Fajsławice.
7.Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice
Sławomir Michalak

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd