Aktualności

Konkurs "MAGIA ZDROWEGO OGRODU"

Grafika png

Departament Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkich entuzjastów ogrodnictwa do udziału w konkursie ogrodniczym. Celem konkursu jest pokazanie i zachęcenie do tworzenia własnych ogrodów użytkowych (warzynych, ziołowych, owocowych), pokazanie stosowania bogatych metod upraw oraz budowanie świadomości dotyczącej możliwości posiadania własnych, naturalnych i zdrowych upraw.

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody.

Zapraszamy do udziału!!!

Szczegółowe informacje, regulamin i karta identyfikacyjna znajdują się poniżej

Zaproszenie

Regulamin konkursu

Karta identyfikacyjna

 

Informacja o zawieszeniu organizacji wtorkowego targu w Boniewie i planach działań kiermaszowych.

 Szanowni Państwo!

Zgodnie z życzeniem mieszkańców czwartkowe targi w Fajsławicach  pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że wtorkowa działalność Targowiska Gminnego ,, Mój Rynek w Boniewie” zostaje zawieszona.

Decyzję o wstrzymaniu organizacji kolejnych wtorkowych targów podjęto w wyniku oceny preferencji lokalnych konsumentów skutkujących niewielkim popytem na oferowane towary targowe przy zapewnionej przez dostawców podaży w tym czasie.

Na Targowisku ,,Mój Rynek” w Boniewie już od 18 lipca 2020r. będą odbywały się cyklicznie /raz w miesiącu/ sobotnie kiermasze targowe w nowej formule połączone z działaniami aktywizującymi i promocyjnymi Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie. Planujemy warsztaty tematyczne, pokazy kulinarne, promocje i degustacje lokalnych produktów przy udziale producentów zdrowej ekologicznej żywności, lokalnych twórców, rękodzielników, rolników, producentów wytwarzających produkty rolne, spożywcze i zielarskie oraz Kół Gospodyń Wiejskich oferujących najlepsze tradycyjne wyroby kulinarne.

Informujemy również o planach zorganizowania VI Wojewódzkiego Święta Ziół połączonego z Parafialno-Gminnym Świętem Plonów w dniu 15 sierpnia 2020r. razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 O szczegółach poszczególnych wydarzeń będziemy informować Państwa z wyprzedzeniem na stronie internetowej Gminy www.fajslawice.eu

W.Hus

Szkoły dostały laptopy

Z powodu epidemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte a nauczanie odbywa się w formie zdalnej. Od połowy marca uczniowie zdobywają wiedzę za pośrednictwem Internetu oraz sprzętu komputerowego. Nie wszyscy uczniowie jednak mają do niego swobodny, pełny dostęp. Chcąc umożliwić i ułatwić uczniom i nauczycielom z gminnych szkół kształcenie na odległość, a także zapewnić im wysokiej jakości sprzęt komputerowy, Gmina Fajsławice przystąpiła do projektu „Zdalna szkoła”.

Czytaj więcej: Szkoły dostały laptopy

Gmina Fajsławice wspiera Wojtusia

Półtoraroczny Wojtek Howis z Galewic cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Szansą dla chłopca jest terapia genowa, której koszt wynosi ok. 9 mln. zł. Zapoczątkowana akcja charytatywna #GaszynChallenge przynosi efekty. Każdy nominowany ma wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie na portalu społecznościowym.  Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5zł na konto Wojtusia, które znajduje się w poniższym linku. Czas wykonania zadania to 48h.

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge?fbclid=IwAR3--fJPfSCQsPrQjgGiRLTh0-EIuTXVz2aQRypEXcPwovqwX22_4XyOYLw

Gmina Fajsławice dołożyła swoją cegiełkę na leczenie Wojtusia i melduje wykonanie zadania. Mimo, że nie wykonaliśmy pompek - przeprowadzona wśród pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach zbiórka wspomoże leczenie i dalszą rehabilitację chłopca.

Dziękujemy Gminie Łopiennik Górny za nominację. Akcja #GaszynChallenge trwa do końca czerwca, dlatego my również nominujemy kolejnych:

 • Miasto i Gmina Piaski
 • Gmina Kraśniczyn
 • Gmina Siennica Różana

Zachęcamy innych do udziału w akcji i pomocy choremu Wojtusiowi. Pomagajmy!!!

A.Granat

MOJA WODA - DOTACJE NA ZATRZYMYWANIE WODY OPADOWEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu „Moja Woda”.

Program dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

            Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

W ramach dotacji będzie możliwy zakup, montaż, budowa lub uruchomienie następujących  instalacji :

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
 • pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Od 1 lipca 2020r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Więcej informacji oraz program „Moja Woda” znajdują się w poniższym linku

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

A.Granat

 

 

 

 

Zawiadomienie

   

RG.0002.5.2020                                                                      Fajsławice, dn. 15 czerwca 2020r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713)

zwołuję

XXI Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Debata na temat raportu o stanie Gminy Fajsławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2019r.
 8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fajsławice za 2019 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy, w tym:
 9. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Fajsławice rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
 10. odczytanie uchwały nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice,
 11. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
 12. dyskusja
 13. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2019 rok,
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 16. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Fajsławice w roku szkolnym 2020/2021
 17. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego będącego własnością gminy Fajsławice,
 18. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 19. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 20. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 21. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 22. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok,
 23. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023,
 24. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fajsławice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

WZÓR plakat rachmistrz 3 wersje 1

Wójt Gminy Fajsławice  pełniący funkcję Gminnego Komisarza Spisowego ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów  terenowych  do  Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

   Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.  i prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.poz.1728).

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Our website is protected by DMC Firewall!