Aktualności

Jak wysłać PIT przez Internet

1) wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje) pobierz i zainstaluj
z sekcji Do pobrania aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2) wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze
strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje), sekcja Formularze, a
następnie go wypełnij,
3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 rok,
4) wyślij dokument,
5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym
na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie
skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań
"krok po kroku" zamieszczonej na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje)
Aby wysłać PIT przez Internet należy:
- posiadać dostęp do Internetu i przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej
deklaracji:
PESEL,
NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku
od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za
zatrudnionego pracownika),
imię i nazwisko,
datę urodzenia,
kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu /rozliczeniu/ rocznym za 2013 rok.
- PIT-28 - wariant (17) - poz.42
- PIT-36 - wariant (19) - poz.86 albo poz.133 jeżeli w zeznaniu za 2013 r. podatnik występował jako
małżonek
- PIT-36L - wariant (9) -poz.13 lub poz.18
- PIT-37 - wariant (19) - poz.64 albo poz.95 jeżeli w zeznaniu za 2013 r. podatnik występował jako
małżonek
- PIT-38 - wariant (9) - poz.24
- PIT-39 - wariant (5) - poz.20
- PIT-40 - wariant (19) – poz.53
- PIT-40A – wariant (17) – poz.33
W przypadku kiedy podatnik za rok 2013 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu kwota
przychodu za rok 2013 powinien wpisać wartość 0.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a Twoje zeznanie zostanie przesłane
bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te
formularze, które zostały pobrane ze strony: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje)

Nowy obowiązek pracodawców od 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegną zasady wysyłki druków podatkowych: PIT-11, PIT-R, PIT-4R,
PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R. Płatnicy podatków co do zasady zobowiązani zostają
do wysyłki druków w formie elektronicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne
będzie przekazanie do urzędu skarbowego druków PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-
40, IFT-1/IFT-1R w formie tradycyjnego dokumentu pisemnego.
Formę papierową stosować będzie można nadal w stosunku do druków adresowanych do
podatników - czyli wyłącznie w przypadku druków PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R.
Natomiast w przypadku druków adresowanych do urzędu skarbowego, formę pisemną
stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne
obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Nie ma przy tym
znaczenia forma zatrudnienia tych osób czy też tytuł, z którego pochodzą wypłaty (umowa o pracę,
kontrakt menedżerski, świadczenie na rzecz byłego pracownika). Wystawienie informacji
podatkowej na rzecz danej osoby powoduje, że należy tę osobę zaliczyć na poczet podatników
rozliczanych przez danego płatnika.
Z formy pisemnej nie mogą korzystać natomiast biura rachunkowe. W ich przypadku forma
elektroniczna stosowana musi być niezależnie od ilości osób, dla których przygotowuje się
druki.
Jeżeli płatnicy (wszyscy poza biurami rachunkowymi) ze względu na niewielką ilość
rozliczanych osób wybiorą formę drukowaną - pisemną, to druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-
40, IFT-1/IFT-1R przekazać muszą do urzędu skarbowego do końca stycznia. Gdyby
zdecydowali się na formę elektroniczną druki te przekazać mogą organowi skarbowemu do
końca lutego. Decyzja o wyborze formy tradycyjnej przyspiesza termin składania druków jedynie
w stosunku do urzędów. Zatem jedynie egzemplarze druków, które przesyła się do urzędu
skarbowego, sporządza się nie później niż do końca stycznia. Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40,
IFT-1/IFT-1R adresowane do podatnika można nadal przekazywać do końca lutego roku
następującego po roku, którego dotyczą.
Obowiązek wysyłki w formie elektronicznej dotyczy także druków CIT-8 (wraz z załącznikami)
oraz IFT-2/IFT-2R stosowanych u podatników i płatników podatku dochodowego od osób
prawnych. Druki te mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty
obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione z obowiązku składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem druki te mogą składać w formie tradycyjnej te
podmioty które same pozostając płatnikami podatku, rozliczają nie więcej niż 5 podatników.
Nie zmieniają się natomiast zasady wysyłki własnych deklaracji PIT. Pozostają one takie, jak rok
wcześniej, tzn. nadal można je wysyłać w formie tradycyjnej - jako dokument pisemny oraz w
formie elektronicznej, dla której wymagane jest podpisanie danymi uwierzytelniającymi
identyfikującymi podatnika. Nie jest zatem potrzebny e-podpis. Dodatkowo od 2015 r. podatnik
będzie mógł również korzystać systemu deklaracji wypełnianych za podatnika, dostępnych w
koncie podatnika, przekazywanym przez Ministerstwo Finansów.
Natomiast wysyłka w formie elektronicznej druków jako płatnik wymaga ich uwierzytelnienia
poprzez podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Druków PIT-11, PIT-4R,
PIT-8C, PIT-8AR, CIT-8 nie podpisuje się więc uproszczonym kluczem, czyli danymi
weryfikującymi podatnika lub płatnika przesyłającego druki.
Warto też pamiętać, że w 2015 r. ostatni dzień stycznia i lutego przypadają w soboty. Z tego
względu termin na złożenie druków, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, z
wykorzystaniem e-podpisu, wydłuża się do najbliższego dnia pracującego (odpowiednio 2 luty
2015 r. i 2 marzec 2015 r.).

Od 1 stycznia 2015r. nowe zasady w uldze na dzieci

Przypominamy, że z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady
przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w
których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że
zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch
milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce
prorodzinnej rządu.
Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było
nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od
maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę
niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą,
zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana
praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a
nie zasiłek, jest sposobem utrzymania.
Na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin
(ok. 1,8 mln podatników), w których wychowuje się ok. dwa miliony dzieci. Dzięki temu ponad 97
proc rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełni. Nastąpi też podwyższenie
ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy
podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Stąd już
w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie –
2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa
właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.
Długofalowym celem rządu jest również poprawa sytuacji demograficznej Polski, gdzie
współczynnik dzietności wynosi ok. 1,3 i jest znacznie poniżej wartości zapewniającej
zastępowalność pokoleń (ok. 2,1), której nie gwarantuje model 2+2, czyli posiadanie przez rodzinę
dwójki dzieci. Pomimo pozytywnych sygnałów, takich jak obserwowany w pierwszej połowie 2014
r. wzrost liczby urodzeń (pierwszy od lat), polityka państwa musi zachęcać do posiadania dzieci.
Jak wynika z badań prowadzonych w innych krajach, najskuteczniejszym instrumentem
finansowym wpływającym na zwiększenie dzietności jest wsparcie rodziców przy decyzji właśnie o
trzecim dziecku. O ile bowiem sytuacja finansowa nie jest kluczowym kryterium w przypadku
decyzji o posiadaniu pierwszego i zwykle drugiego dziecka, o tyle decyzja o trzecim dziecku jest
często determinowana właśnie sytuacją ekonomiczną.
Nowe regulacje pomagają też walczyć z szarą strefą i promować legalne zatrudnienie, ponieważ
osoby pracujące bez żadnej umowy nie uzyskają zwrotu podatku i są pozbawione ubezpieczeń
społecznych, których koszty w istocie zrefinansowałoby im państwo w postaci ulgi. Ich koszt
oszacowano na ok. 1 mld zł.
Zmiany w tzw. uldze na dzieci to kolejny znaczący element polityki prorodzinnej po wydłużeniu
urlopu rodzicielskiego, zwiększeniu dostępności przedszkoli i obniżeniu odpłatności za nie oraz
czterokrotnym wzroście liczby żłobków (od 2010 r.). W latach 2015-2020 ponad 2 mld zł zostanie
przeznaczonych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli, a od 2016 r. z urlopów
rodzicielskich będą mogli korzystać także rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło,
studenci i rolnicy. Otrzymają oni ok. 1.000 zł świadczenia. A już od 2016 r. w polityce rodzinnej ma
zostać wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę" – świadczenie będzie pomniejszone o taką
kwotę, o jaką przekroczy się próg dochodowy

Informacja o terminach kolejnych wyborów sołtysów wsi

Suchodoły 25 stycznia 2015 r. godz. 14:00 (remiza OSP)

Dziecinin 25 stycznia 2015 r. godz. 17:00 (u obecnego sołtysa)

Marysin 8 lutego 2015 r. godz. 14:00 (remiza OSP)

Ignasin 15 lutego 2015 r. godz. 14:00 (klub)

Boniewo 15 lutego 2015 r. godz. 17:00 (szkoła)

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in.  ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Dyżur telefoniczny dla gmin i obywateli od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 12 prowadzą:

  • Katarzyna Krzewska (22) 529 07 61
  • Olga Richter (22) 529 07 62

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

V sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 30 stycznia 2015 roku o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Informacje o pracach Komisji Rady.

5.      Informacje o bieżącej pracy Wójta.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fajsławice na lata 2015-2020,

- w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Fajsławice,

-  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

-  w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Informacja o feriach zimowych w 2015 roku

WARUNKI

 Wypoczynek zimowy organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 16 roku życia (do 1999roku urodzenia), których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna

2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami. Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawiane przez rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być orginalne.

INFORMACJE

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku ' U Ziomka ' w malowniczej wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle.

Koszt całego turnusu – 300zł (turnus trwa 10 dni) + koszt transportu

Data:

1. Turnus 19.01.2015 – 28.01.2015

2. Turnus 25.01.2015 – 3.02.2015

3. Turnus 3.02.2015 – 12.02.2015

    Turnus 6.02.2015 – 15.02.2015

4. Turnus 19.02.2015 – 28.02.2015

DANE KOORDYNATORA

Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

biuro w Krasnymstawie:

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw

tel/fax: 82 576 14 16

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786)

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

page-2

Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz na miesiąc.

Worki muszą być zawiązane i razem z pojemnikami ustawione w miejscu umożliwiającym dojazd i załadunek specjalistycznym sprzętem i wystawiane na godz. 7.00. W przypadku nieodebrania śmieci z nieruchomości fakt ten należy zgłosić w przeciągu 48-godzin do Urzędu Gminy na nr. tel.: 81 585 39 71.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

 page-0

Informujemy iż od 1stycznia 2014 r. uległy zmianie zasady odbioru śmieci: obecnie zbiórka śmieci dokonywana jest w  kontener +  dzwony  ( tworzywa sztuczne i opakowania z metali – jeden dzwon;  szkło – drugi dzwon ). Natomiast papier należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!